2 دي 1395 11:14:16
رييس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي اعلام كرد: دستگاه هاي اجرايي استان تا پايان دي ماه فرصت ارسال اسناد خزانه اسلامي را دارند.

مهندس حسن نادري در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان از دستگاه هاي اجرايي استان خواست در اولين فرصت اين اقدام راانجام دهند و گفت: اگر دستگاه ها دير اقدام كنند اين منابع مالي سوخت خواهد شد بايد تلاش كنيم سهم اين استان را كامل جذب كنيم.

وي همچنين در خصوص اعتبار از محل ملي نيز گفت: در اين راستا نيز دستگاه هاي اجرايي تا روز شنبه هفته آينده مهلت دارند ، بايد اقدام كنند تا از اين محل نيز بتوانيم اعتبارات خوبي جذب كنيم.

نادري اظهار كرد: ۵۶۵ ميليارد تومان منابع مالي استان به جز منابع ابلاغي از محل اعتبارات بحران و سفر رهبر معظم انقلاب رسيده است.

وي افزود: از محل سفر رهبري نيز ۷3 ميليارد تومان مبادله شده است و ۱۲8 ميليارد تومان نيز به تازگي ابلاغ شده است كه انشاا.. تا هفته آتي مبادله موافقتنامه صورت مي پذيرد.

وي با بيان اينكه تخصيص مبلغ ۱۴۲ ميليارد تومان از اول سال تاكنون از محل اسناد خزانه اسلامي اختصاص داده شده است گفت: اما از اين ميزان تنها توانسته ايم ۱۴ ميليارد تومان جذب كنيم كه بسيار ناچيز است، دستگاه ها بايد در اين راستا بيشتر تلاش كنند تا بتوانيم سهم استان را كامل جذب كنيم.

وي اظهار كرد: در خصوص اعتبارات رديف سفر مقام معظم رهبري به اين استان نيز تاپايان امروز مهلت ارسال اسناد است.Powered by Tetis PORTAL