12 بهمن 1395 16:41:59
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور؛ خراسان شمالي در مسيربرخورداري از بيشترين رشد اعتبارات قدم برداشته است
معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: خراسان شمالي در اعتبارات هزينه اي و عمراني بيشترين رشد را در سراسر كشور دارد در حالي كه حتي برخي از استان ها در اين خصوص رشد منفي دارند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان شمالي ؛ محمد باقر نوبخت در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اظهار داشت: اين استان براي سال آينده نيز رديف توسعه مستقلي دارد كه اين موضوع را قبلا تعهد كرده بوديم لذا با تمام محدوديت هاي موجود، براي توسعه بيشتر خراسان شمالي همگام و همراه خواهيم بود.
وي با بيان اينكه به تمام تعهدات خود در بودجه و تخصيص هاي اين استان عمل كرده ايم، ادامه داد:ساير تعهدات خود را نيز تا پايان سالجاري انجام خواهيم داد.
نوبخت در حالي رشد اقتصادي را مهم ترين هدف سياست كلي اقتصاد مقاومتي دانست كه در ادامه افزود:براي سال جاري تاكنون به دنبال تحقق دو موضوع يعني فعال تر كردن واحدهاي توليدي در حوزه بخش غير دولتي و تخصيص اعتبارات طرح هاي عمراني دولتي بوده ايم.
وي در ادامه افزود:11 هزار و 410 واحد توليدي با اعتبار 14 هزار و 359 ميليارد تومان از نظام بانكي به صورت تسهيلات دريافت كرده اند كه اين مساله گام مهمي در مسير رشد اقتصادي كشور تلقي مي شود كه خراسان شمالي نيز از اين امر مستثني نيست.
وي ادامه داد: همچنين به جز طرح هاي منعكس در جداول قانون بودجه رديف هاي ديگري نيز به خراسان شمالي تخصيص يافته است.
نوبخت با بيان اينكه اين استان بر اساس منابع زير زميني و معادن، دارايي هاي روي زمين از جمله ابنيه و ساختمان ها و سرمايه انساني، استاني غني است،خاطرنشان كرد:خراسان شمالي از نظر ثروت و دارايي جزو استانهاي توسعه يافته كشور محسوب مي شود.
گفتني است:در اين آيين از خدمات حسن نادري قدرداني و مجيد پور عيسي به عنوان رييس جديد سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان شمالي معرفي شد.


Powered by Tetis PORTAL