19 بهمن 1395 12:44:23
رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي تشريح كرد: اجراي برنامه هاي منطقه اي و توسعه اي در صورتي موفق خواهد بود كه بر پايه دانش و تجربه هاي صاحب نظران توسعه در سطوح محلي، ملي و بين المللي طرح ريزي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالي، اين مطلب را رئيس اين سازمان در اولين جلسه هم انديشي صاحبنظران توسعه استان كه به منظور هم فكري و استفاده از دانش و تجربه صاحبنظران توسعه استان برگزار شد، عنوان كرد.

«مجيد پور عيسي» عنوان كرد: زماني توسعه پايدار محقق خواهد شد كه با تعامل همه گروه هاي اجتماعي صورت گيرد و در اين راه گروه ها و هسته هاي مختلف مي توانند نقش مهمي در توسعه پايدار بخش هاي مختلف اقتصادي ايفا كند.
وي با اشاره به اينكه هسته هاي مشاركتي در دل هسته اصلي توسعه استان است، افزود: بر اساس شرح وظايف و ماموريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي به منظور استفاده از دانش و تجربه صاحبنظران استان به برگزاري جلسه هم انديشي صاحبنظران توسعه استان اقدام كرديم.
وي عنوان كرد: بدون مشاركت نخبگان امكان موفقيت و پيشرفت وجود ندارد و وجود يك جامعه مشاركتي ضروري است.
وي افزود: برنامه هاي پيشنهادي بايد كاملا عملياتي و با تعامل همه عوامل موثر در توسعه استان تهيه شود و راهكارها همراه با خروجي باشد و بايستي به محصول تبديل شود.
«پورعيسي» در ادامه بر ضرورت مشاركت بانك هاي خصوصي در فرآيند توسعه استان اشاره و بر توانمند سازي نيروهاي بومي و مدير سازي تاكيد ويژه كرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي اظهارداشت: برنامه ريزي توسعه استان بايستي نقد و با همكاري و مشاركت خرد جمعي تهيه شود .
وي با اشاره برخي مسائل اساسي توسعه استان ازجمله: آب، محيط زيست، نظام فني و اجرايي، حاشيه نشيني، فقر و آسيب هاي اجتماعي و عدم تعادل هاي محلي و منطقه اي گفت: با تشكيل هسته هاي مشاركتي و هم فكري صاحبنظران استان مي توان مشكلات اساسي توسعه استان را به حداقل رساند.
در پايان جلسه مقرر شد به منظور مشاركت صاحبنظران توسعه در تصميم گيري ها و شفاف سازي اطلاعات و كاهش عدم تقارن اطلاعات اين سازمان به ارائه بانك هاي اطلاعاتي و اسناد توسعه استان به صاحبنظران استان و جمع بندي و تلفيق اين ديدگاه ها جهت كاربست در تصميم گيري هاي توسعه استان از طرق مختلف اقدام كند.


Powered by Tetis PORTAL