12 مهر 1396 14:5:32
دوره آموزشي قانون برنامه ششم توسعه كشور به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد.

دوره آموزشي قانون برنامه ششم توسعه با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص مفاهيم و فرآيند تدوين برنامه ششم توسعه كشور، اصول برنامه ريزي، سياست هاي كلي برنامه ششم و تصوير شاخص مهم  بخش هاي اقتصادي در برنامه ششم با تدريس استاد افشين كسلايي در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 96 /7/11و 96/7/12 برگزار شد.

اين دوره به منظور فراهم كردن زمينه تسهيل آموزش كاركنان و بكارگيري فناوري هاي نوين در ارائه خدمات آموزشي به صورت ويدئو كنفرانس و با حضور رييس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان جناب آقاي پورعيسي و كاركنان در محل سالن جلسات سازمان برگزار گرديد .


Powered by Tetis PORTAL