اخبار آموزش و پژوهش
1397/10/29وبينار مديريت شهري زنان برگزار شد.
1397/10/27دوره ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسلام برگزار شد.
1397/10/26دوره آشنايي با قانون برنامه و بودجه برگزار شد.
1397/10/22دوره قانون كار و تامين اجتماعي برگزار شد.
1397/10/22دوره كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت برگزار شد.
1397/10/19دوره بهبود مديريت سازماندهي برگزار شد.
1397/10/18دوره رهبري تحول در سازمان ها برگزار شد.
1397/10/16وبينار مديريت پيشگيري و كنترل سوء رفتار با مديران زن برگزار شد.
1397/10/13وبينار حقوق شهروندي و نظام اداري الكترونيك برگزار شد.
1397/10/12دوره مديريت و ايمني و بهداشت حرفه اي در كارگاه هاي ساختماني HSE برگزار شد.
1397/10/11دوره خلاقيت و نوآوري فردي برگزار شد.
1397/10/8دومين وبينار شيوه هاي اعمال مديريت و تحقق مناسبات اداري در سطح سازماني و فراسازماني برگزار شد.
1397/10/8دوره محيط زيست و دولت سبز برگزار شد.
1397/10/6دوره آشنايي با قوانين و مقررات مالي دولتي برگزار شد.
1397/10/5دوره پاسخگويي و مسئوليت پذيري در مديريت برگزار شد.

تعداد بازدید از سایت 457116 تعداد بازدید از صفحه 13060 تعداد بازدید امروز صفحه 9

Powered by Tetis PORTAL