مشخصات: احسانعلي عالي – فرزند محمد – متولد زابل

مدرك تحصيلي: فوق ليسانس مديريت

سوابق خدمتي:

 • كارشناس بودجه سازمان برنامه و بودجه سيستان و بلوچستان در سال 84-79
 • رابط گزينش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
 • مدير امور پشتيباني سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان 86-84
 • مدير امور آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي فروردين 86 لغايت مهر86
 • مدير كل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري سيستان و بلوچستان  89 -86
 • كارشناس دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري 93-89
 • مدير كل اداري و مالي استانداري سيستان و بلوچستان 93 تا 96
 • معاون برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي 96
 • نماينده استانداري در كميسيون ماده 2
 • دبير كارگروه تحول اداري استان 89-86
 • مدير نمونه استان در جشنواره شهيد رجايي سال 1385
 • دبير جشنواره شهيد رجايي استان سال 88-87
 • بازرس طرح تكريم سازمان مديريت و برنامه ريزي
 • دبير كميته برنامه ريزي شهرستانهاي ايرانشهر و زابل 84-81
 • بازرس ويژه استاندار جهت نظارت بر دستگاههاي اجرايي از سال 93 تا 96
 • مدير پشتيباني سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85
 • مدير پشتيباني سرشماري  عمومي كشاورزي 93
 • عضو كميته تدوين برنامه سوم و چهارم توسعه استان سيستان و بلوچستان
 • مدرس دانشگاه آزاد و دانشگاه جامع علمي و كاربردي استان
 • تهيه شناسنامه شهرستانهاي ايرانشهر و زابل 84-81
 • ارزيابي عملكرد فصل  هاي بهداشت و درمان و عمران شهري در برنامه سوم
 • تهيه گزارش اقتصادي و اجتماعي استان در سال 84
 • تهيه گزارش سفر مقام معظم رهبري به استان سال 81
 • تهيه گزارش سفر رئيس جمهور به استان در سال 84
 • چاپ مقاله در فصلنامه علمي – پژوهشي تحقيقات گياهان داروئي و معطر ايران
 • چاپ مقاله چشم انداز ايران در سال 1404 در نشريه كاروانسرا
 • تهيه كتاب آموزش مورد نياز مشاغل وزارت كشور

Powered by Tetis PORTAL